Статут


І.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ   «КАЛУСЬКА  МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»   (надалі – Організація) є неприбутковою, добровільною громадською організацією, створеною на основі єдності інтересів її членів, для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, національно-культурних та інших спільних інтересів, яка діє на засадах самоврядності, гласності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, прозорості, відкритості та публічності.

1.2. Організація набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації, має власну круглу печатку та інші штампи, рахунки в банківських установах і бланки зі своїм найменуванням, також може мати власну символіку, яка затверджується та реєструється згідно чинного законодавства. Організація є непідприємницькою установою, основною метою якої не є одержання прибутку.

1.3. Організація об’єднує громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах та досягли 18 років, з метою виконання Статутних завдань Організації.

1.4. Організація у своїй діяльності керується Конституцією України, цим Статутом, Законом України «Про громадські об’єднання» та актами законодавства, прийнятих відповідно до нього.

1.5. Повне найменування :

– українською мовою –  ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  «КАЛУСЬКА  МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»;

– англійською мовою – PUBLIC ORGANIZATION «KALUSH CITYDISTRICT ORGANIZATION MEMBERS ATO»;

1.6. Скорочене найменування :

– українською мовою –  ГО «КАЛУСЬКА  МІСЬКРАЙОННА ОРГАНІЗАЦІЯ УЧАСНИКІВ АТО»;

– англійською мовою –  PO «KALUSH CITYDISTRICT ORGANIZATION MEMBERS ATO»;

ІІ.  МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРАВА ОРГАНІЗАЦІЇ

2.1. Основною метою створення та діяльності Організації, відповідно до цього Статуту, є захист і задоволення прав і свобод членів Організації, їхніх законних політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів, сприяння виявленню та розв’язанню соціально-економічних проблем, громадський контроль  за дотриманням законності на місцях. Сприяння консолідації і координації зусиль учасників бойових дій (АТО), сімей загиблих в АТО воїнів, у справі широкого, більш ефективного використання наявних можливостей для забезпечення захисту своїх політичних, економічних, соціальних прав, надання оздоровчої, медичної, психологічної, моральної та матеріальної допомоги, у тому числі і для сприяння вирішенню житлових проблем  членів  Організації;

2.2. Для здійснення мети своєї діяльності Організація у встановленому чинним законодавством порядку може виконувати наступні завдання:

– сприяти  спільній реалізації членами Організації своїх Конституційних прав на свободу думки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань;

– сприяти в реалізації соціальних, економічних, наукових, творчих, культурних, інформаційних та інших законних прав і інтересів своїх членів та громадян України взагалі;

– сприяти в здійсненні підтримки процесів демократизації, розбудови громадянського суспільства, розвитку підприємництва та соціальної сфери, неухильного підвищення якості життя громадян України, створення ефективної системи захисту прав і свобод громадян;

– сприяти створенню для кожного громадянина якнайширших можливостей вираження політичної волі для задоволення своїх політичних, економічних, соціальних, духовних та гуманітарних інтересів;

– сприяти створенню механізмів громадського впливу на діяльність органів та посадових осіб вищих органів законодавчої та виконавчої влади, а також місцевого самоврядування та їх корегування в інтересах громадян;

– сприяти практичній реалізації європейського вибору українського народу, послідовному наближенню політичних, економічних, соціальних і гуманітарних стандартів життя громадян України до рівня кращих світових взірців;

– сприяти поліпшенню та вдосконаленню процесу обміну інформацією між громадянським суспільством та владою, розробці відповідних програм спрямованих на вдосконалення таких відносин;

– сприяти практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, які спрямовані на поліпшення соціальних відносин та економічного становища у суспільстві, і взаємодіє в цій галузі з закордонними країнами та міжнародними організаціями;

– сприяти організації та виконанню програм щодо забезпечення ефективної участі представників громадськості у процесах підготовки, прийняття та реалізації органами влади управлінських рішень, а також у громадському контролі за їх виконанням;

– сприяти започаткуванню організації забезпечення виконання програм громадського моніторингу діяльності місцевих рад та їх органів, щодо вирішення актуальних проблем;

– сприяти залученню широкого кола громадян до активної інформаційної, суспільної, культурно-просвітницької діяльності;

– сприяти організації залучення партнерів (як українських, так і іноземних) до участі в програмах та  проектах, започаткованих Організацією, в межах своїх цілей та завдань;

–  сприяти співпраці з  подібними організаціями;

– сприяти організації та проведенню для членів Організації семінарів, конференцій, ділових зустрічей, тренінгів, лекцій, чемпіонатів, змагань та консультацій для досягнення мети створення і діяльності Організації;

– одержувати від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

– ідейно, організаційно підтримувати інші об’єднання громадян та надавати допомогу в їхньому створенні;

–  сприяти добровільному залученню  населення для здійснення Статутних цілей Організації;

–  сприяти в наданні допомоги біженцям; вимушеним переселенцям/мігрантам (в т.ч. особам з тимчасово окупованих територій України та/або територій проведення антитерористичної операції); учасникам АТО та учасникам бойових дій; постраждалим військовослужбовцям Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; особам які проходять військову службу на території України і військовослужбовцям зазначених вище військових формувань та правоохоронних органів; особам, які виконують військовий обов’язок за межами України та членам їх сімей; військовослужбовцям, які отримали статус інваліда в  результаті проходження військової служби, чи внаслідок захворювання після звільнення їх з військової служби, пов’язаного з проходженням військової служби, та членам їх сімей; членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли чи пропали безвісти; військовозобов’язаним та резервістам, призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори, і членів їх сімей;

– сприяти прийняттю демократичних законодавчих актів України щодо соціального захисту учасників бойових дій в АТО та сімей загиблих в АТО воїнів, підвищення їх соціальної активності; – приймати участь у громадсько-політичній діяльності, проводити масові заходи (збори, мітинги, демонстрації тощо); – сприяти органам влади, місцевого самоврядування у розвитку ефективної соціальної політики стосовно учасників бойових дій в АТО та сімей загиблих в АТО воїнів, вдосконаленні системи соціального захисту населення, проведенні для цього демократичних, прогресивних реформ у політичній, економічній, соціальній та інших сферах життя суспільства; – сприяти у створенні системи, що забезпечує лікування, зміцнення фізичного та морально-психологічного стану членів Організації і сімей загиблих, підвищення їх соціальної активності; – сприяти наданню всебічної моральної та матеріальної підтримки членам Організації та членам сімей загиблих, в тому числі матеріальної допомоги для вирішення побутових, житлових та інших проблем; – сприяти розшуку військовополонених і тих, хто безвісти пропав; – налагоджувати гуманітарні зв’язки з аналогічними організаціями України та іноземних держав для вдосконалення зусиль в досягненні цілей та завдань Організації;

– представляти інтереси Організації в державних і недержавних органах України; – надавати всесторонню допомогу в рамках статутних цілей Організації, членам  Організації;

2.3. Для здійснення своєї мети (цілей) Організація має право:

– надавати   правову   допомогу,  як членам Організації, так і іншим громадянам  в урегулюванні трудових, побутових та інших проблем та питань;

– приймати участь в діяльності громадських рад при органах виконавчої та законодавчої влади;

–  засновувати з метою досягнення своєї статутної мети (цілей) засоби масової інформації;

–  вільно поширювати інформацію про свою діяльність, пропагувати свою мету (цілі);

–  звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;

– надавати членам Організації допомогу на підставах, формі та порядку, передбачених нормами діючого законодавства України;

– одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;

– брати участь у порядку, визначеному законодавством, у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, і стосуються сфери діяльності Організації та важливих питань державного і суспільного життя;

–  проводити мирні зібрання;

– приймати участь (залучається до програм та проектів) у програмах та проектах інших громадських організацій, фондів, тощо, які здійснюються в межах цілей та завдань Організації,

– залучати та організовувати залучення своїх членів до участі, з боку громадськості, у виборчих процесах, в порядку передбаченому нормами діючого законодавства України;

– бути учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права, відповідно до законодавства;

–  бути виконавцем державного замовлення у відповідності до законодавства;

– Організація має право засновувати підприємства, необхідні для виконання Статутних цілей;

– Організація має право засновувати з іншими Організаціями громадські спілки, а також укладення між собою на добровільних засадах угод про співробітництво та взаємодопомогу.

III. ЧЛЕНСТВО В ОРГАНІЗАЦІЇ

3.1 Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 18 років.

3.2. Членів Організації приймає та виключає Правління на підставі письмової заяви та керуючись – «Положенням про членство в організації», яке розробляється Правлінням після державної реєстрації Організації.

3.4. Членство в Організації не виключає членства в інших об’єднаннях громадян, якщо це не суперечить цілям і завданням Організації.

3.5. Права і обов’язки членів Організації.

3.5.1. Права членів Організації:

– обирати і бути обраним у керівні органи Організації;

– брати участь у заходах Організації, роботі Загальних зборів Організації;

– брати участь в обговоренні діяльності Організації та її керівних органів;

– вільно виходити з членства Організації;

– отримувати інформацію про діяльність Організації.

– подати скаргу, що до оскарження рішення, дій чи бездіяльності Керівних органів Організації для її розгляду в порядку визначеному  статутом Організації.

– звертатися з клопотаннями та зверненнями до Правління Організації.

3.5.2. Обов’язки членів Організації:

– дотримуватись Статуту Організації та виконувати його вимоги;

– суворо дотримуватись мети та завдань діяльності Організації;

– виконувати рішення керівних органів Організації;

– сплачувати членські внески;

– робити посильний внесок у діяльність та розвиток Організації у порядку, передбаченому цим Статутом, а також надавати необхідну допомогу Організації;

– дотримуватись засад дружньої співпраці, взаємної допомоги, доброзичливості;

– не вчиняти дій, які можуть нанести шкоду діяльності чи репутації Організації;

– дбати про авторитет Організації, брати участь у підготовці та проведенні всіх заходів, які запроваджує Організація.

3.6. За активність, вагомий внесок у реалізацію мети Організації членам Організації Головою Правління присвоюється звання Почесного члена Організації на підставі «Положення про звання почесного члена», а також можуть здійснюються заохочувальні заходи (винагороди, пам’ятні подарунки,  відзнаки, тощо). Порядок здійснення та форми заохочувальних заходів визначається «Положенням про заохочувальні заходи за активну діяльність», які приймаються та затверджуються Правлінням після державної реєстрації  Організації .

3.7. Всі члени Організації мають рівні права у вирішенні будь-яких питань її діяльності, незалежно від їх статусу, майнового стану та інших ознак.

3.8. Будь-який член організації може подати скаргу на рішення, дії чи бездіяльність Правління Організації або Наглядової Ради.

3.9. Кожен член Організації має право вийти з членства, але не раніше 20 днів з дати письмового повідомлення Правління про намір вийти з членів Організації.

3.10. У випадку виходу члена з Організації вступні та членські внески не повертаються.

3.11. Член Організації, стосовно якого не спростовано свідчень про те, що він не виконує або неналежним чином виконує вимоги та положення цього Статуту або перешкоджає своїми діями досягненню мети Організації, дискредитує Організацію, а також не бере активної участі у діяльності Організації, може бути виключений з Організації за рішенням Правління.

3.12. Організація не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, а члени – за зобов’язаннями Організації, крім тих випадків, які прямо передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, документами Організації чи окремими угодами між Організацією та його членами.

IV. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА І  КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

4.1. Органами управління Організації є: Загальні Збори, Правління, Наглядова Рада.

4.2. Вищим керівним органом Організації є Загальні Збори, які скликаються Правлінням в міру необхідності, але не менше одного разу на рік чи за вмотивованою вимогою не менше 10% членів Організації, яка повинна бути поданою до Правління чи Наглядової Ради, або на вимогу Наглядової Ради (у вимогах повинні вказуватись питання, які будуть розглядатись на позачергових Загальних Зборах). Секретар Правління повідомляє про час і місце проведення Загальних Зборів та засідань.

4.2.1. До виключної компетентності Загальних Зборів  належить:

 • визначення напрямків діяльності Організації;
 • затвердження Статуту Організації, внесення в нього змін та доповнень;
 • обрання Правління на чолі з Головою;
 • обрання Наглядової Ради;
 • затвердження  програм Організації;
 • затвердження кошторису та фінансового звіту;
 • прийняття рішення про саморозпуск, реорганізацію або припинення діяльності Організації;
 • визначення умов оплати праці працівників апарату Організації,  отримання премій, винагород;
 • реалізація права власності на майно та кошти Організації;
 • розгляд скарг на рішення,  дії або бездіяльність керівних органів Організації, їх членів у відповідності до статуту Організації.

4.2.2. Рішення про створення, реорганізацію і припинення Організації, прийняття Статуту, внесення в нього доповнень, змін, відчуження майна Організації  на  суму  що  становить  п’ятдесят  і  більше відсотків  майна  Організації, приймається не менше 3/4 членів Організації присутніх на Загальних Зборах. Перші Загальні Збори на яких приймається рішення про створення  Організації називаються: Установчими Зборами Засновників.

4.2.3. По всіх інших питаннях Загальні Збори приймають рішення простою більшістю голосів відкритим чи таємним голосуванням за рішенням Загальних зборів.

4.2.4. Рішення Загальних Зборів можуть прийматися у тому числі шляхом використання засобів зв’язку Згідно положення – “Про проведення Загальних Зборів   та прийняття рішення за допомогою засобів зв’язку”, розробленого Правління та затвердженого на Загальних Зборах після державної реєстрації Організації.

4.2.5. Загальні Збори правомочні приймати рішення, якщо в їх роботі приймає участь не менше 2/3 членів Організації.

4.2.6. Позачергові Загальні Збори скликаються Правлінням, Наглядовою Радою або за вимогою 10% від загальної кількості членів організації не пізніше місячного терміну від дня подачі (реєстрації) вимоги.

4.2.7. У випадку необхідності перевиборів керівництва на позачергових Загальних Зборах, воно обирається на термін дії попереднього.

4.2.8. Загальні Збори повноважні приймати рішення з усіх питань діяльності Організації.

4.3. Постійно діючим органом Організації є Правління.

4.3.1. Правління обирається Загальними Зборами терміном на 5-ть років. Чисельний (кількісний) склад Правління визначається  Загальними Зборами.

4.3.2. До складу Правління Організації входять: Голова Правління; Заступник Голови Правління,  Секретар Правління та члени правління. 

4.3.3. До компетенції Правління належить:

 • здійснення представницьких функцій;
 • керівництво діяльністю Організації в період між Загальними Зборами, прийняття рішень з усіх питань, що не входять у виключну компетенцію Загальних Зборів;
 • скликання та підготовка чергових та позачергових Загальних Зборів;
 • затвердження переліку постійно діючих секцій і тимчасових комісій, які є робочими органами Організації, їх скликання та розпуск, нагляд за їх діяльністю;
 • оперативне управління майном і коштами Організації, прийом вступних, членських та добровільних внесків, пожертв;
 • прийняття рішення про створення та закриття відокремлених підрозділів Організації;
 •  розробка планів діяльності, кошторису Організації та її Відокремлених підрозділів.
 • розгляд звернень і клопотань членів організації і відокремлених підрозділів;
 • розгляд скарг на рішення,  дії або бездіяльність керівних органів Організації, їх членів у відповідності до статуту Організації;

4.3.4. Після призначення дати проведення наступних Загальних Зборів Правління Організації готує звіт про свою діяльність, який оприлюднює  Голова Правління  на засіданні Загальних Зборів.

4.3.5. Засідання правління скликаються Головою Правління не рідше одного разу в шість місяців.

4.3.6. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості Членів Правління у разі присутності не менш, як 2/3 членів Правління у тому числі шляхом використання засобів зв’язку Згідно положення – “Про проведення зборів Правління та прийняття рішення за допомогою засобів зв’язку”, розробленого та затвердженого на перших зборах Правління після державної реєстрації Організації.  У випадку рівності голосів – визначальним є голос Голови Правління.

4.4. Наглядова Рада:

4.4.1. Наглядова Рада обирається після державної реєстрації Організації Загальними  Зборами у кількості трьох осіб, з яких призначають Голову Ради, його Заступника та Секретаря Ради. Наглядова Рада обирається терміном на 5 років.

4.4.2. Члени Правління не можуть бути членами Наглядової Ради.

4.4.3. Наглядова Рада підзвітна лише Загальним Зборам.

4.4.5. Функції та повноваження Наглядової Ради:

 • здійснення контролю за діяльністю Організації;
 • проведення не рідше одного разу на рік перевірок документації, що стосується роботи  органів управління Організації;
 • отримання необхідних пояснень від посадових осіб та керівників  Організації;
 • доведення результатів перевірок до Загальних Зборів;
 • звітування про проведену роботу перед Загальними Зборами;
 • винесення на Загальні Збори питання про довіру органам управління Організації;
 • скликання в разі необхідності позачергових Загальних Зборів.

4.4.6. Засідання Наглядової Ради скликаються Головою Наглядової Ради не рідше одного разув шість місяців.

4.4.7. Рішення Наглядової Ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради при наявності всіх її членів у тому числі шляхом використання засобів зв’язку Згідно положення – “Про проведення зборів Наглядової Ради  та прийняття рішення за допомогою засобів зв’язку ”, розробленого та затвердженого на перших зборах Наглядової Ради після державної реєстрації Організації. У випадку рівності голосів – визначальним є голос Голови Наглядової Ради.

4.4.8. Після призначення дати проведення наступних Загальних Зборів, Наглядова Рада готує звітує про свою діяльність, який оприлюднює  Голова Наглядової Ради  на засіданні Загальних Зборів.

4.4.9. Всі рішення які приймаються на Загальних Зборах, засіданнях Правлінням та засіданнях Наглядової Ради наступного дня після їх проведення, повинні бути  опубліковані цими органами Організації у державному друкованому засобі масової інформації та оприлюднюються на офіційному сайті Організації.

4.5. Голова Правління Організації одночасно є і Головою Організації, який:

 • забезпечує виконання Статуту, рішень Загальних Зборів;
 • представляє без довіреності Організацію у державних та недержавних органах, установах, організаціях в Україні та за її межами, видає довіреності;
 • приймає на роботу штатних працівників, затверджує штатний розпис;
 • користується виключним правом підпису всіх фінансових документів Організації, а також листів, звернень, повідомлень, інших офіційних і ділових паперів;
 • звітує на Загальних Зборах про діяльність Організації;
 • головує на Загальних Зборах Організації, засіданнях Правління;
 • скликає засідання Правління Організації;
 • розглядає скарги на рішення, дії або бездіяльність членів Правління та членів Наглядової Ради;
 • приймає рішення та проводить заходи по найбільш важливих питаннях роботи Організації;
 • розподіляє роботу та обов’язки робочих органів Організації;
 • створює у разі потреби тимчасові  комісії (секції);
 • має у своєму розпорядженні бухгалтерські книги та рахунки Організації;
 • організовує збір вступних, членських і добровільних внесків;
 • відкриває рахунки Організації в банківських установах, є розпорядником коштів Організації в межах затвердженого Загальними Зборами кошторису;
 • зобов’язаний подавати фінансовий звіт у порядку, визначеному Правлінням;
 • веде оперативний бухгалтерський облік, статистичну звітність;
 • представляє Організацію на всіх публічних заходах;
 • виконує іншу поточну роботу;

4.6. Заступник Голови Правління:

 • має повноваження здійснювати обов’язки Голови Правління за дорученням Голови Правління у випадку його відсутності або хвороби;
 • встановлює контакти із засобами масової інформації, постійно надає їм інформацію про Організацію;
 • веде безперервну кампанію по збільшенню числа членів Організації та громадян, які підтримують Організацію;
 • виконує іншу поточну роботу за дорученням Голови Правління.

4.7. Секретар Правління:

 • пише протоколи засідань Правління та Загальних Зборів;
 • повідомляє про час і місце проведення Загальних Зборів та засідань;
 • приймає скарги від членів Організації на рішення, дії чи бездіяльність  Правління Організації.
 • зберігає печатку Організації,  Статут, документацію та загальний архів Організації;
 • виконує іншу поточну роботу за дорученням Голови Правління.

V. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯД СКАРГ

5.1. Члени Організації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність Правління, Голови Правління, Наглядової ради, Голови Наглядової Ради.

5.2. Для оскарження рішення дії або бездіяльності Правління, Голови Правління, Наглядової ради, Голови Наглядової Ради член організації подає скаргу протягом 15-ти днів з моменту прийняття рішення або протягом 10-ти днів з моменту коли йому стало відомо про оскаржуване рішення, дію або бездіяльність.

5.2.1. На дії, бездіяльність або рішення Голови Правління Організації, Голови Наглядової Ради:

– первинна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковою участю члена Організації, який скаржиться, та Голови Правління, Голови Наглядової Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується. – в разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до Вищого органу управління Організації – Загальних Зборів,  які зобов’язані розглянути скаргу на черговому засіданні, із обов’язковою участю члена Організації, який скаржиться, та Голови Правління, Голови наглядової Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується .

5.2.2. На дії, бездіяльність або рішення члена Правління Організації, членів Наглядової Ради:

– первинна скарга подається до Голови Правління, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом члена (учасника), який скаржиться, та члена Правління, члена Наглядової Ради  дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

– в разі відхилення скарги Головою Правління – повторна скарга подається до Вищого органу управління Організації – Загальних Зборів,  які зобов’язані розглянути скаргу на черговому засіданні, із обов’язковою участю члена (учасника) Організації, який скаржиться, та члена Правління, члена Наглядової Ради дії, бездіяльність або рішення якого оскаржується.

5.3.Рішення Загальних Зборів Організації можуть бути оскарженні членами Організації до Суду згідно норм чинного законодавства України.

VI. КОШТИ ТА МАЙНО ОРГАНІЗАЦІЇ

6.1. Майно та кошти Організації складають:

6.1.1. Майно та кошти Організації, які належать їй на праві власності. У власності Організації можуть бути рухоме та нерухоме майно, матеріальні і нематеріальні активи, кошти, а також майно, придбане на підставах, передбачених законодавством.

6.1.2.      Джерелами надходження коштів та майна Організації є:

– вступні та членські внески;

– добровільні внески та пожертви юридичних та фізичних осіб, організацій, підприємств, у тому числі і зарубіжних;

– спонсорські внески вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб на виконання програм та проектів Організації;

– надходження прибутків від господарської та іншої комерційної діяльності створених Організацією установ та організацій з статусом юридичної особи.

– надходження від здійснюваної Організацією  необхідної  господарської  діяльність без мети отримання прибутку.

6.1.3. Розміри членських внесків визначаються Загальними зборами Організації.

6.1.4. Організація набуває право власності на кошти та інше майно, передане її засновниками, членами  або державою у встановленому порядку, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.

6.1.5. Право на здійснення дій щодо власності Організації мають Загальні збори.

6.1.6.Усі кошти та майно витрачаються на реалізацію завдань Організації.

6.1.7.Доходи або майно (активи) Організації не підлягають розподілу між його членами (учасниками) і не можуть використовуватися для вигоди будь-якого окремого члена (учасника) Організації, його посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на соціальні заходи).

6.1.8. Організація, створені нею підприємства, установи та організації зобов’язані вести оперативний та бухгалтерський облік, статистичну звітність, зареєструватися в органах державної податкової інспекції та вносити до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством. Організація у встановленому порядку подає відповідним державним органам декларації про свої доходи та витрати.

6.1.9. Організація звітує перед своїми членами за використання коштів і майна, одержаних від них за цільовим призначенням. Організація має право вимагати від набувачів наданої ним допомоги, в тому числі цільових внесків і пожертв, звітів про її використання.

6.1.10. У разі необхідності для перевірок діяльності Організації можуть залучатися спеціалізовані служби, в тому числі й аудиторські.

VII. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

7.1. З метою виконання Статутних завдань і цілей Організація може безпосередньо здійснювати необхідну  господарську  діяльність без мети отримання прибутку, а також  господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення юридичних осіб (Товариств, Підприємств) у порядку встановленому чинним законом.

VIII. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА

8.1. Організація, створені нею із статусом юридичної особи підприємства ведуть  бухгалтерський облік результатів діяльності, статистичну та фінансову звітність згідно з чинним законодавством, реєструються в органах державної податкової служби та сплачують до бюджету обов’язкові платежі відповідно до закону.

8.2. Річний фінансовий  звіт Організації та баланс складаються у строки, визначені чинним законодавством, але не пізніше, ніж через 2 місяці після закінчення операційного року, і разом із висновком Наглядової Ради мають бути подані на затвердження Правлінню, засідання якого скликається до закінчення терміну для складання звіту.

8.3. Організація  має право на фінансову підтримку за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів відповідно до закону. Вразі отримання пільг від бюджету Організація зобов’язана подавати та оприлюднювати звіти про цільове використання цих коштів відповідно до закону.

IX. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

9.1. Організація може мати відокремлені підрозділи, які створюються на території України з метою виконання статутної мети та завдань Організації, розвитку її структурної мережі.

9.2. Відокремлені підрозділи Організації не є юридичними особами.

9.3. Відокремлені підрозділи Організації створюються за рішенням Правління Організації.

9.4. Відомості про утворені відокремлені підрозділи Організації подаються до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації.

9.5. Відокремлений підрозділ Організації вважається утвореним з моменту внесення уповноваженим органом з питань реєстрації до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ Організації та внесення відомостей про відокремлений підрозділ Організації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

9.6. Правління Організації призначає керівників відокремлених підрозділів. Керівник відокремленого підрозділу повинен бути членом Організації.

9.7.  Керівник відокремленого підрозділу має право:

– використовувати назву та символіку Організації для реалізації завдань Організації;

– отримувати допомогу у реалізації завдань Організації від Правління;

– звертатися з клопотаннями та зверненнями до правління Організації;

– захищати свої законні права та інтереси.

9.8. Керівник відокремленого підрозділу зобов’язаний:

– дотримуватися вимоги  Статуту Організації та виконувати рішення Правління;

– не допускати дій, спрямованих на порушення честі, гідності членів Організації та Організації в цілому.

9.9. У своїй діяльності відокремлені підрозділи Організації керуються рішеннями Правління Організації та цим Статутом.

9.10. Діяльність відокремленого підрозділу Організації направлена на реалізацію статутної мети та завдань Організації, представлення Організації на території певної адміністративно-територіальній одиниці України.

9.11. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинена шляхом його закриття за рішенням правління Організації.

9.12. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу подається до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Організації. Діяльність відокремленого підрозділу вважається припиненою з моменту внесення відповідного запису до Реєстру громадських об’єднань та Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

X. МІЖНАРОДНІ ЗВ’ЯЗКИ

10.1. Громадська Організація може здійснювати співробітництво з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

10.2 При здійсненні міжнародної діяльності Організація користується повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи.

Здійснюючи міжнародну діяльність, керуючись нормами чинного законодавства України, нормами діючого законодавства іноземних держав та міжнародними договорами та угодами, Організація має право:

– брати участь в міжнародних проектах, роботах міжнародних організацій, що не суперечать законодавству України, нормам і принципам міжнародного права;

– організовувати обмін делегаціями;

– відряджати своїх представників для участі у відповідних заходах за межами України;

– проводити спільно з іноземними організаціями дослідження у відповідності з напрямками своєї діяльності, публікувати їх результати;

– здійснювати інші дії за участю іноземних партнерів та міжнародних організацій, які не суперечить чинному законодавству України;

XI. ВНЕСЕННЯ   ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ В СТАТУТ.

11.1. Внесення змін в Статут Організації проводиться за рішенням Загальних Зборів згідно чинного законодавства не менш, ніж 3/4 усіх членів Організації, присутніх на Загальних Зборах.

11.2. Про зміни до Статуту Організації, зміни у складі керівних органів Організації, зміна місцезнаходження Організації повідомляються відповідні державні ограни, які здійснюють реєстрацію.

XII. ПРИПИНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

12.1. Припинення діяльності Організації відбувається шляхом її саморозпуску, реорганізації або заборони за рішенням суду (примусового розпуску).

12.2. Припинення Організації може бути здійснена за рішенням Загальних Зборів Організації 3/4 голосів від загальної кількості членів Організації, присутніх на Загальних Зборах, або за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

12.3. У випадку припинення Організації за рішенням Загальних Зборів призначається ліквідаційна комісія. У разі припинення Організації за рішенням суду, ліквідаційна комісія призначається цим органом.

12.4. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження  Загальним Зборам Організації. У разі, якщо Загальні Збори Організації дали відповідне доручення Голові ліквідаційної комісії, ліквідаційний баланс затверджується головою ліквідаційної комісії.

12.5. Кошти та майно Організації не можуть перерозподілятися між членами і використовуються для виконання статутних завдань або передаються іншій неприбутковій громадській організації, або кільком таким неприбутковим громадським організаціям аналогічного спрямування, або за рішенням суду  спрямовуються у дохід держави. Також у разі саморозпуску організації її кошти та майно можуть бути зараховуються відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

12.6. Реорганізація Організації здійснюється за рішенням Загальних Зборів Організації в порядку передбаченому чинним законодавством. При реорганізації Організації вся сукупність її прав та обов’язків переходить до її правонаступників.

12.7. Організація не може бути реорганізована в юридичну особу метою діяльності якої є одержання прибутку.